Τακτικά μέλη

Ορίζονται αυτοδίκαια, εφόσον το αιτηθούν, όλοι οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας που έχουν ολοκληρώσει το Πρόγραμμα Σπουδών: α) της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ & ΕΠΙΨΥ  β) του ΚΨΥ Πάτρας  γ) του Πανεπιστημίου Κρήτης. Νέα τακτικά μέλη, εκτός από τους προαναφερθέντες, μπορούν να ζητήσουν την εγγραφή τους οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας με επαρκή κλινική εμπειρία και τεκμηριωμένη εκπαίδευση στη γνωσιακή προσέγγιση ‘oπως αυτή αποδεικνύεται, με τα κατάλληλα δικαιολογητικά, πως πληροί τα κριτήρια της European Association for Behavioural and Cognitive Therapies. Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από τριμελή επιτροπή που απαρτίζεται από μέλη της ΔΕ.
Η επιτροπή αυτή εισηγείται στην ολομέλεια της ΔΕ, η οποία τελικά αποφασίζει για το αν θα κάνει δεκτή την κάθε υποψηφιότητα.