ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

Ιδρύεται αστική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «Ε.Ε.Γ.Ψ.», η οποία αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με χαρακτήρα μη κερδοσκοπικό.

Στις διεθνείς σχέσεις της Εταιρείας η επωνυμία της θα αποδίδεται σε μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα ως εξής: «HELLENIC SOCIETY OF COGNITIVE PSYCHOTHERAPIES» και ο διακριτικός τίτλος αυτής θα αποδίδεται ως εξής: «H.S.C.P.».

Ο λογότυπος και η σφραγίδα της Εταιρείας θα αποτελείται από έναν κύκλο, ο οποίος στην περίμετρό του θα αναγράφει «ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ» και στο κέντρο θα αναγράφεται «ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 2006».

 

Άρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αλίμου και συγκεκριμένα το διαμέρισμα του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου (Α1 διαμέρισμα) της κείμενης επί της οδού Θέμου Αννίνου αριθμ. 22 διορόφου οικοδομής. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να συστήσει προς εκπλήρωση εν όλω ή εν μέρει των σκοπών της και άλλα υποκαταστήματα στην περιφέρεια άλλων δήμων της Ελλάδας και στο εξωτερικό καθώς, επίσης, και να μεταβάλλει την έδρα της επό την προυπόθεση ότι τηρηθούν όλες υπό του νόμου οι προβλεπόμενες διατυπώσεις. Η Εταιρεία μπορεί να αλλάξει διεύθυνση εντός των ορίων της έδρας της που είναι ο Δήμος Αλίμου, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της.

 

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Η Εταιρεία, η οποία ιδρύεται με την νομική μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, είναι μια επιστημονική, εκπαιδευτική, κοινωφελής, ερευνητική, μη κερδοσκοπική εταιρεία, με τους εξής σκοπούς:

1.Η επιστημονική διερεύνηση θεμάτων που αναφέρονται στον τομέα της ψυχικής υγείας, αλλά και της ψυχικής νόσου

2.Η ενημέρωση προσώπων που ασχολούνται με θέματα επιστημονικής διερεύνησης της γνωσιακής προσέγγισης

3.Η συμβουλευτική, προληπτική και θεραπευτική παρέμβαση σε θέματα που απασχολούν κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο

4.Η ανάπτυξη και εφαρμογή της γνωσιακής ψυχοθεραπείας με τη χρησιμοποίηση κάθε πρόσφορου μέσου, ιδίως των εξής:

•με την οργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, συγκεντρώσεων και παρουσιάσεων ερευνητικών εργασιών, όπως και μεταπτυχιακών σπουδών με τη μορφή σεμιναρίων και ημερίδων εργασίας

•την επιμέλεια και εκτύπωση ενημερωτικού δελτίου, βιβλίων και άλλων εντύπων, με σκοπό τη διάδοση και εκπαίδευση στη γνωσιακή ψυχοθεραπεία

•με ανάπτυξη στενών διεθνών σχέσεων με όμοιες επιστημονικές οργανώσεις του εξωτερικού, με τη συμμετοχή σε συνέδρια, ανταλλαγή επιστημόνων και διοργάνωση διεθνών συνεδρίων στην Ελλάδα

 

Άρθρο 13ο

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από όλους τους εταίρους, είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει ως έργο την εποπτεία της εταιρείας για την κίνηση της μέσα στα πλαίσια των αρχών, της φυσιογνωμίας και του σκοπού της, Θα συγκαλείται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο. Για έκτακτες δε περιπτώσεις οποτεδήποτε με απόλυτη πλειοψηφία της Διοικούσας Επιτροπής. Επίσης, συγκαλείται και από τα μέλη της εταιρείας με υπογραφές σε σύνολο 1/5 του όλου συνόλου των μελών.

Η πρόσκληση προς τους εταίρους θα είναι έγγραφη και θα στέλνεται από τον Πρόεδρο της Δ.Ε. δέκα (10) μέρες πριν, με συστημένο γράμμα, εκτός  εάν οι εταίροι υπογράφουν ότι έλαβαν γνώση του χρόνου, τόπου και των θεμάτων ημερησίας διάταξης της Διοικούσας Επιτροπής.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει με τριετή θητεία έξι (6) τακτικά και πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη της Διοικούσας Επιτροπής και τριμελή εξελεγκτική επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, αποκλειστικά από ψηφοδέλτιο που καταρτίζει η απερχόμενη Διοικούσα Επιτροπή με απόφαση που λαμβάνεται με θετική ψήφο υπέρ ενός εκάστου υποψηφίου τριών (3) τακτικών μελών της. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν οι παρόντες εταίροι είναι περισσότεροι από τους απόντες, αποφασίζει δε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκτός από τα θέματα εκείνα για τα οποία απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Κατά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει εταίρος που εκλέγεται απο αυτή μαζί με τον Γραμματέα που τηρεί τα πρακτικά τα οποία συνυπογράφονται και από τους δύο. Μέχρι την εκλογή τους προεδρεύει ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ή ο αντιπρόεδρος σε περίπτωση κωλύματος του προέδρου της Δ.Ε.

 

Άρθρο 17ο

Τήρηση Βιβλίων – Ισολογισμός

Η εταιρεία θα τηρεί τα βιβλία και στοιχεία που επιβάλει ο νόμος και κάθε άλλο απαραίτητο μετά από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους με μέριμνα του Ταμία και επίβλεψη του Προέδρου, θα συντάσσεται Ισολογισμός που θα εγκρίνεται από την Δ.Ε. και θα επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει στις 31-12-2007.

 

Άρθρο 18ο

Προσωπικό – Αμοιβές

Με απόφαση της η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να συνιστά μία έμμισθη θέση Διευθυντή των υπηρεσιών του Κέντρου, μέλους του ή μη. Με απόφαση της Δ.Ε. θα προσλαμβάνεται ο Διευθυντής των υπηρεσιών του και το απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας προσωπικό, με οποιαδήποτε σχέση. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής μπορούν να καταβάλλονται έξοδα παράστασης των τακτικών μελών της, επιστημονικών συνεργατών και προσκεκλημένων ομιλητών, έξοδα και αμοιβές των επικεφαλής των ομάδων εργασίας και τεχνογνωσίας, έξοδα και αμοιβές εταίρων και μη εταίρων, ειδικών συμβούλων καθώς και εποπτών που απασχολήθηκαν ή απασχολούνται για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας. Οι αμοιβές τους θα καθορίζονται βάσει των προσόντων και του χρόνου που απασχολούνται.

 

Άρθρο 19ο

Είσοδος νέων εταίρων

Απόφαση περί αποδοχής νέου μέλους της εταιρείας με δικαιώματα, καθήκοντα και υποχρεώσεις μέλους, απαιτεί έγγραφη έκθεση δύο τακτικών μελών της εταιρείας που κάνουν πρόταση προς την Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποφασίζει με πλειοψηφία 2/3, εισηγείται προς την Γ.Σ., η οποία και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών. Η Δ.Ε. θα προσδιορίζει περαιτέρω τα κριτήρια ανάδειξης των τακτικών μελών της με πλειοψηφία 2/3. Τα νέα μέλη που εισέρχονται οφείλουν να καταβάλλουν την εφάπαξ εισφορά που αναφέρεται στο άρθρο έξι (6) του